Disclaimer voor Ondernemenopsocialmedia.nl
Ondernemen op Social Media (KVK 24449165), hierna te noemen Ondernemen op Social Media verleent u hierbij toegang tot ondernemenopsocialmedia.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondernemen op Social Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op ondernemenopsocialmedia.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide akkoord van tarief van Ondernemen op Social Media.

Beperkte aansprakelijkheid
Ondernemen op Social Media spant zich in om de inhoud van ondernemenopsocialmedia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op ondernemenopsocialmedia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ondernemen op Social Media.
In het bijzonder zijn alle prijzen op ondernemenopsocialmedia.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op ondernemenopsocialmedia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ondernemen op Social Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze documenten en materialen liggen bij Ondernemen op Social Media.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan en strafbaar, vastgesteld in de Auteurswet van 23 september 1912, tot heden en zonder schriftelijke toestemming van Ondernemen op Social Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.