ALGEMENE VOORWAARDEN VICTORIA COACHING

 

Artikel 1
Definities

 1. Victoria Coaching ,gevestigd te Brielle, KvK nummer 80789552, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject of online training wordt aangeduid als deelnemer. Dit kan dezelfde persoon zijn als klant.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verrichten waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel  2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach waar op zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3
Aanbod

 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na14 kalenderdagen.
 2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolg opdrachten.

 

Artikel 4
Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het overeengekomen tarief, dan wel het gebruikelijke uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde tarieven zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, waaronder reiskosten.
 3. Met acceptatie van de offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe betalingen vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij werkzaamheden die in termijnen worden gefactureerd is coach gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

 

Artikel  5
Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de terbeschikkinggestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6
Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
 2. Coach zal deelnemer nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

 

Artikel 7
Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Coach stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien coach is verhinderd voor een overeengekomen sessie, zal geprobeerd worden de sessie in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 kalenderdagen worden teruggestort.
 4. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering voor aanvang van een training of traject is klant gehouden 30% van het geoffreerde bedrag te voldoen. Bij annulering van een traject of training met individuele begeleiding is klant gehouden het deel van het bedrag voor de online content te voldoen, vermeerderd met dat deel van de begeleiding waar al gebruik van is gemaakt naar rato verrekend. De gemaakte kosten en gewerkte uren worden bij annulering onmiddellijk opeisbaar.
 5. Een losse sessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij annulering binnen 48uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats te vinden.
 6. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestellingen en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8
Onlinetraining

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. Bij annulering van de training komt enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven. Indien de gehele content in een keer wordt vrijgegeven komt deelnemer bij annulering geen recht op restitutie toe, tenzij anders overeengekomen.
 3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Deelnemer blijf ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
 6. Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde , kan coach niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. Coach is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de12 maanden na het volgen van de training.
 10. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach.
 11. Tijdens de looptijd van de training aangeleverde informatie blijft eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 12. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
 13. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 14. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 9
Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 10
Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.
 3. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Coach is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van deelnemer tijdens en na afloop van een training. Deelnemer maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 5. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht.
 6. Klant vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11
Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van ten minste drie maal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Het is deelnemer niet toegestaan beelden/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie, ten zij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12
Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13
Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach. Zij streeft er naar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14
Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van  toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaald.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.Copyright © 2021 Ondernemen op Social MediaV. Roggeveen